GENTLE
GENTLE

1.品牌定位:Neo-Stylish新锐时尚

品牌风格:至简 新锐

GENTLE—至简,至简即多元,Minimalist的生活仪式

GENTLE—新锐,态度和思想,内涵独立前沿自主创新


2.品牌Slogan:

「不可复制的态度」